دستگاه ازن آبساز

دستگاه ازن آبساز

گاز ازن فرم سه اتمی اکسیژن می باشد که به عنوان قوی ترین اکسیدکننده و ضدعفونی کننده شناخته می شود.

ازن با ضدعفونی و اثرگذاری بالا پس از چند دقیقه به اکسیژن دو اتمی تبدیل می شود و جایگزین بسیار مناسب برای کلر ، فرمالین، پراکسیدهیدروژن و سایر مواد شیمیایی می باشد.

 

دستگاه های ازن آبساز از بهترین تجهیزات طبق الزامات GMP طراحی گردیده است، سیستم های کنترل و اندازه گیری ازن نیز به صورت online و پرتابل جهت کنترل ازن ارائه می گردد.