روش هاي تهيه آب خالص و مقايسه آنها

آب خالص به عنوان يكي از اصلي ترين مواد مصرفي آزمايشگاه شناخته شده و لذا از روش هاي مختلفي جهت تهيه آن در آزمايشگاه با توجه به پارامترهاي مختلف استفاده مي شود . پيرو ادامه مقاله شماره قبلي در اين شماره به روش هاي تهيه آب خالص و مقايسه آنها خواهيم پرداخت.

روش هاي تهيه آب خالص و مقايسه آنها

تقطير Distillation :        

يكي از قديمي ترين و متداول ترين روش هاي تهيه آب خالص مي باشد. تقطير يك روش فيزيكي است كه در ان با استفاده از حرارت و تبخير آب املاح از آب جدا شده و بخار حاصله به واسطه مجاورت آب دماي پايين تر ميعان شده و آب مقطر حاصل مي شود. تقطير يك فرايند كند است كه علاوه بر مصرف بالاي انرژي كيفيت آب  توليدي آن براي مصارف خاص كاربرد نداشته و علاوه بر موارد فوق دماي بالاي آب  حاصله نيز باعث شده تا اين روش به واسطه روش هاي مناسب تري جايگزين شود به نحوه اي كه امروزه روش تقطير تقريبا غيرقابل استفاده مي باشد.

روش هاي فيلتراسيون Filtration :

 تكنولوژي روش هاي فيلتراسيون به ترتيب سايز ذرات شامل : ميكروفيلتراسيون ، اولترافيلتراسيون ، نانوفيلتراسيون و اسمزمعكوس مي باشد . فيلتر ها جهت حذف ذراتي كه بيش از اندازه منفذ فيلتر مي باشد رده بندي شده اند . انواع فيلتر هاي فوق در نقاط مختلف سيستم خالص سازي آب جهت حذف ذرات معلق ، يون ها و حتي باكتري به كار مي روند .يكي از پركاربرد ترين روش هاي فيلتراسيون در سيستم هاي خالص سازي آب ميكروفيلترها و اسمز معكوس RO)) مي باشد. غشاء هاي RO)) قادرند باكتري ،پايروژن ها و يون ها را %85-%90 از آب حذف نمايد . RO)) يك فرآيند تصفيه فوق العاده است و زماني كه با پيش تصفيه مناسب شامل ميكرو فيلترها و كربن فعال و سيستم هاي اكسيداسيون مانند UV تلفيق شود مي تواند يك آب مناسب جهت بسياري از مصارف توليد نمايد .

روش تعويض يون Ion Exchang Resin

روش تبادل يون با استفاده از رزين هاي مخصوص تنها تكنولوژي است كه قابليت توليد آب با كيفيتUltrapure  به طور مداوم را دارد . اين روش تشكيل شده از رزين هاي كاتيون و آنيون كه در مصارف آزمايشگاهي اغلب با هم مخلوط مي شوند كه به آن رزين ميكس بد Mixed-Bed  نيز مي گويند . رزين هاي تعويض يوني داراي ظرفيت تبادل يوني محدود بوده كه بر اساس حجم آب توليدي و كيفيت آب ورودي از كار افتاده كه با توجه به نوع سيستم با محلول هاي شستشو (اسيد وسود)شارژ مجدد شده و يا تعويض مي شوند . يكي از مشكلات بسترهاي تبادل يوني رشد باكتري ها و ميكروارگانيسم ها است كه بايد سيستم هاي گندزدايي بعد از آن پيش بيني شود. آب Ultrapure مستعد آلوده شدن بوده و بايد نگهداري آن در شرايط خاص انجام شود.

روش هاي متداول تهيه آب خالص در مصارف آزمايشگاهي به روش هاي فوق خلاصه مي شود. روش هايي مانند الكتروديونيزاسيون نيز وجود دارد كه به دليل هزينه بالاي آن در شرايط خاص كاربرد دارد.

ساير روش هاي كمكي همانند فيلترهاي كربن اكتيو ، سيستم هاي UV ، فيلترهاي UF ، و … نيز وجود دارد كه بعدا در صورت نياز مفصل تر به آن خواهيم پرداخت . در حال حاضر بهترين روش تهيه آب خالص تركيبي از سيستم هاي فيلتراسيون و تعويض يون مي باشد كه علاوه بر كيفيت بالا ، نگهداري اين سيستم نيز بسيار ساده مي باشد.