Introduction of standards and classification of pure water

Introduction of standards and classification of pure water

پیرو مقالات گذشته که به معرفی روش‌های تهیه آب خالص و تعاریف واحدها پرداختیم در این شماره به معرفی استانداردها و طبقه‌بندی آب خالص می‌پردازیم.

بخش‌های مختلف آزمایشگاه با توجه به‌دقت عملکرد و تست‌هایی که در آن بخش انجام می‌شود به آبی باکیفیت متفاوت نیاز دارند به همین دلیل مؤسسات تدوین استانداردهای بین‌المللی این طبقه‌بندی را انجام داده و با توجه به نیاز بخش‌های مختلف اقدام به معرفی پارامترهای آن نموده‌اند که در ذیل به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهیم نمود:

                                       جدول-۱-ASTM01193-06(2011)

جدول-۱-ASTM01193-06(2011)

نکته: PH آب خالص همان‌طور که در جدول فوق نیز مشاهده می‌شود در آب با هدایت الکتریکی زیر s/cmµ ۵ نیاز به‌اندازه گیری نداشته و در آب گرید ۴ نیز با رنج ۸-۵ موردقبول هست.

این مورد از طرف همکاران آزمایشگاهی بارها سؤال شده که چرا PH آب دیونیزه یا آب مقطر اسیدی است؟ یا ممیز ISO به پارامتر PH آب ایراد گرفته است؟

همان‌طور که معرفی شد این پارامتر به دلیل قابلیت هدایت الکتریکی پایین آب خالص نیازی به‌اندازه گیری نداشته و در صورت نیاز باید در شرایط خاص با ترکیبی از KCL و با استفاده از جدول تبدیل، آن را اندازه‌گیری نمود. آب خالص به دلیل کیفیت بالای آن مستعد ترکیب با گاز ۲ COموجود در محیط بوده که در صورت نیاز به PH مطلوب در روش‌هایی مانند الکتروفورز نیاز است. آب خالص در ظروف شیشه‌ای دربسته نگهداری می‌شود.

جدول ۲- کیفیت آب خالص و بخش‌های مختلف آزمایشگاه

معرفی استانداردها و طبقه‌بندی آب خالص

REFERENCES

ASTM (American Society for Testing and Materials) D1193-06, Standard Specification for Reagent Watter 2011

Balazs, M.K. “Current Issues in Purified Water Contamination Control”, Microcontamination Vol. 6, No.3 1988

CLSI®-CLRW. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) document, Preparation and Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory; Approved Guideline – Fourth Edition (C3-A4),